English

دانلود

 

 

 

Persian Rhythms

Motive1

Motive2

Motive3

 
2 Beat (1/4) - 66
2 Beat (1/4) - 96
2 Beat Lang (7 Beat 1/8 - 270)
4 Beat (1/4) - 69
4 Beat (1/4) - 100
6 Beat (1/8) - 138
6 Beat (1/8) - 160
6 Beat (1/8) - 192
6 Beat (1/4) - 60


6 Beat (1/4) - 72
6 Beat (1/4) - 84
6 Beat (1/4) - 100
6 Beat (1/4) - 112
6 Beat (3/8) - 84
6 Beat (3/8) - 96


6 Beat (3/8) - 112
6 Beat (3/8) - 160
 

Arabic Rhythms

Motive1

Motive2

Motive3

 
10 Beat (1/4) - Samaei - 120